Navigace

Obsah

Spolupráce

Dobrovolnictví

Dobrovolnická činnost

Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Za dobrovolníka můžeme označit člověka, který nad rámec svých každodenních povinností, ve svém volném čase využívá svých dovedností, znalostí a zkušeností k prospěchu ostatních, kteří potřebují naši pomoc.

Dobrovolník pracuje bez nároku na odměnu, to ale neznamená, že není odměněn. Naši dobrovolníci nám sdělují své kladné pocity při práci se seniory, pocity naplnění a smysluplnosti. Umožňujeme jim bezplatně se účastnit odborných seminářů, vyzkouší si práci v sociálních službách, poznají sami sebe, získají empatii, zkušenosti, znalosti a informace z oblasti sociálních služeb, vydáme jim Osvědčení o dobrovolnické činnosti s počtem odpracovaných hodin.

Důvodu, proč jsme se u nás v domově rozhodli využívat dobrovolníky je hned několik. Domníváme se, že dobrovolnictví vede ke zvyšování kvality poskytování služby, k naplnění některých standardů kvality péče, posiluje prestiž domova a přináší nám kontinuální zpětnou vazbu, nové nápady a podněty pro další zkvalitňování služby.

Dobrovolníky zaškolíme v oblasti bezpečnosti práce, proškolíme je v používání kompenzačních pomůcek (jízda s invalidním vozíkem, apod.), seznámíme je s individuálním plánováním. Každý dobrovolník s námi uzavírá Dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti, kde jsou definovány podmínky dobrovolnické činosti v našem domově, jejichž součástí je zachovávání mlčenlivosti, prohlášení dobrovolníka o respektování zdravotního a psychického stavu uživatele a souhlas s poskytováním a shromažďováním osobích údajů. Domlouváme podrobnosti při práci s konkrétním uživatelem, který bude s dobrovolníkem trávit čas.

Od dobrovolníků získáváme cenné informace o uživatelích, názory a postřehy a vzájemně se tak obohacujeme o pocity sounáležitosti a sdílení.

Aktivně v našem domově pracuje pět stálých dobrovolníků.

Dobrovolníci v domově vykonávají:

Příjem nových dobrovolníků

Dobrovolníkem můžeme být osoba starší 15ti let (od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce). Jednáním s dobrovolníky jsou pověřeny sociální pracovnice domova, které dobrovolníka zaškolí, metodicky vedou a koordinují jejich činnost, zodpovídají za náplň jejich práce tak, aby byla vždy v souladu s  individuálním plánem klienta.

Sociální pracovnice je průvodcem dobrovolníka po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti.

Dobrovolník může domov kontaktovat telefonicky (telefon 380 706 213 - sociální pracovnice), prostřednictvím emailové pošty nebo osobně.