Obsah

Poslání domova pro seniory v Blatné

Posláním Domova pro seniory v Blatné je poskytovat pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností.

Naše služby se snažíme poskytovat tak, aby mohly být rozvíjeny sociální kontakty s rodinou, přáteli i veřejností, aby poskytování služby přispívalo k aktivizaci uživatelů a nedocházelo k prohlubování závislosti na poskytované službě. Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí seniorů, snažíme se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva uživatelů služby.


Služby zařízení

 • základní sociální poradenství
 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  osobních záležitostí
   fakultativní (nenárokové) služby
 • běžné rehabilitační úkony

1. Služby hrazené z vlastních příjmů uživatele (např. z důchodu)

 • ubytování
 • stravování
 • fakultativní služby

2. Služby hrazené z  příspěvku na péči uživatele

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Okruh osob, pro které jsou služby Domova určeny

Domov pro seniory je určen zejména osobám starším 60 let se sníženou soběstačností, které pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí. Osobám mladším mohou být služby poskytnuty po zvážení a posouzení jejich individuálních potřeb a sociální situace.


Sociální služby Domova jsou určeny

 • seniorům, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání  běžných denních činností
 • seniorům částečně nebo úplně imobilním
 • seniorům s chronickým onemocněním

Sociální služby Domova nejsou určeny

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách
 • seniorům s mentálním postižením
 • seniorům s poruchami osobnosti a těžkým duševním onemocněním

Dle § 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., může být zájemce o poskytování pobytové služby odmítnut z těchto důvodů

 • zdravotní stav seniora vyžaduje léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • senior trpí akutní infekční chorobou
 • chování seniora by z důvodu duševního onemocnění narušovalo závažným způsobem kolektivní soužití v domově
 • využití "ochranné lhůty" pro poskytovale 6 měsíců, v níž může poskytovatel odmítnou uzavřít smlouvu s bývalým uživatelem, kterému byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy, případně ve smlouvě uvedených vnitřních pravidlech domova

Cíl služby

Zkvalitňovat pobytovou sociální službu, individuálně podporovat uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a posilova jejich sociální začlenování.


Zásady při poskytování sociální služby 

 • hájíme oprávněné zájmy všech uživatelů bez ohledu na národnost, věk, víru, pohlaví, politické přesvědčení, společenské postavení
 • v komunikaci s uživateli zachováváme profesionální přístup, uživatele neoslovujeme familiárně, nejednáme arogantně, nemanipulujeme, všímáme si všech projevů uživatele služby
 • každý uživatel je rovnocenným partnerem, který podle svých schopností a sil spolurozhoduje o rozsahu a způsobu poskytované pomoci
 • nikdy neposkytujeme žádné informace o uživateli služby bez jeho souhlasu, s výjimkou život ohrožujících skutečností
 • chováme se zdvořile ke všem uživatelům, přistupujeme ke každému s pochopením, úctou, empatií, bez předsudků, s trpělivostí a respektem

 

Domov pro seniory je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zřizovatel: Město Blatná, ředitel: zastupuje Ing. Monika Vítová, IČ: 00668109

DOMOV PRO SENIORY, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná