Navigace

Obsah

Pečovatelská služba Domova pro seniory v Blatné

Poslání služby

Poskytujeme terénní a ambulantní službu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pro omezenou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu jiné osoby, protože jejich blízcí nemohou tuto potřebnou péči v domácnosti zajišťovat. Službu poskytujeme v takové míře pomoci a podpory, která zachovává důstojnost člověka a základní lidská práva.

 

Veřejný závazek

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Podle § 40 ZSS poskytuje pečovatelskou službu, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a průběžně zvyšuje kvalitu poskytované služby. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou, s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 

 

Terénní služba

Zajištění základních a fakultativních činností v domácnostech uživatelů.

 

Ambulantní služba

Zajištění základního úkonu - Celková koupel v Domově pro seniory.

 

Cíl služby

Cílem služby je uživatel, který s naší pomocí a podporou:

 

Služba je poskytována na zásadách:

     Respektujeme právo volby každého uživatele, nenarušující soukromí, vnímáme uživatele       jako sobě rovného, podporujeme jeho vlastní vůli a rozhodnutí. Ke všem uživatelům                přistupujeme nestranně, bez předsudků, s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé       situace.

Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách.

Každého uživatele v rámci bezplatného sociálního poradenství dle § 37 odst. 2 informujeme o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Podporu a pomoc poskytujeme na základě osobních možností a schopností uživatele. Prostředkem k naplňování těchto potřeb je Individuální plán péče a podpory, který pravidelně aktualizujeme a vyhodnocujeme.

Pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu                 poskytované služby.

 

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci

 

Pečovatelská služba není určena

 

Poskytovatel sociálních služeb může zájemci odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby pouze pokud

 

Činnosti poskytovatele

Základní činnosti: rozsah poskytované sociální služby je určen v § 40 odstavci 2) zákona
č. 108/2006 a v § 6 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších ustanovení

Fakultativní činnosti: základní činnosti jsou rozšířeny o nabídku tzv. fakultativních činností stanovených poskytovatelem. Úhrada je stanovena do výše skutečných nákladů.

 

Součástí nabízených služeb je bezplatné základní sociální poradenství dle § 37 odst. 2 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doba poskytování pečovatelské služby

terénní služba

ambulantní služba

                                                                        

 

Místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba terénní je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech jednotlivých uživatelů.

Místo poskytování terénní pečovatelské služby:

v Blatné (včetně osad) a v obcích v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná:

Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří

 

Pečovatelská služba ambulantní se poskytuje ve vymezeném čase v Domově pro seniory
se sídlem v Blatné, tř. T. G. Masaryka 272 a je určena uživatelům ve stejné územní působnosti.

 

Technické vybavení služby

Pečovatelská služba využívá jako dopravní prostředek služební automobily.

 

Pečovatelská služba může být poskytována zdarma, splňuje-li osoba tyto podmínky:

a) rodina, ve které se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí (dle
§ 75, odst. 2 písm. a) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

b) účastníci odboje (dle § 75, odst. 2 písm. b) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

c) osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle § 75, odst. 2 písm. c) z. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, vojenském táboře nucených prací, nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům  nucených prací (dle § 75, odst. 2 písm. d) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

e) pozůstalým manželům/manželkám po osobách uvedených pod písmenem b)-d) starším
70 let

V pohodlí Vašeho domova Vám 

 

Mapa pracovišť:

Bod 1 – pracoviště Pečovatelské služby – DPS, Tyršova 436, Blatná

Bod 2 – místo výkonu ambulantní služby – DS, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná

mapa

Kontaktní pracoviště pro uživatele a žadatele o službu:

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Tyršova 436, 388 01 Blatná

tel.: 383 422 653

e-mail: pecovatelska@domovblatna.cz

web: www.domovblatna.cz

 

Vedoucí pečovatelské služby

Bc. Michaela Valášková, DiS.

tel.: 775 196 343, pecovatelska@domovblatna.cz

web: www.domovblatna.cz

 

Sociální pracovnice pečovatelské služby

Bc. Tereza Dostálová

tel.: 773 497 591, pecovatelska@domovblatna.cz

web: www.domovblatna.cz