Obsah

Domov pro seniory Blatná

Vítáme Vás na stránkách Domova pro seniory v Blatné. Jsme příspěvkovou organizací Města Blatná. Finančně nás dále podporuje Jihočeský kraj.

certifikace

Jsme držiteli vysokého ocenění Značky kvality v sociálních službách 

Certifikace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení

879 bodů   

Celkové hodnocení

 

Příklady dobré praxe

Projekt mezigeneračního setkávání: "Je nám spolu báječně"

V rámci aktivizace klientů s vysokou potřebou pomoci a podpory pravidelně společně s dětmi z místních mateřských škol zpíváme, hrajeme si, tvoříme, tančíme, sázíme a pěstujeme.

Zobrazit text

Koncepty péče

Validace a bazální stimulace se staly dávnou součástí péče.

Zobrazit text

Paliativní péče

Naše klienty doprovázíme až do posledních dnů života.

Zobrazit text

Snoezelen

Máme upravenou místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule a další.

Zobrazit text

Canisterapie

Canisterapie má v našem mnohaletou tradici.

Zobrazit text

Floramobil

Tento mobilní systém slouží jako pojízdná „zahrádka“, která umožní klientům pobývajícím na lůžku radost ze zahradničení či kutilství.

zobrazit fotografie

Poskytujeme tyto sociální služby:

  • domov pro seniory
  • pečovatelská služba
  • půjčovna kompenzačních pomůcek

Věříme, že na našich stránkách naleznete odpovědi na své otázky a přiblížíme Vám dění v našem domově.

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. V případě jakékoliv připomínky či dotazu nás kontaktujte:

socialni@domovblatna.cz

Domov pro seniory
tř. T. G. Masaryka 272
388 01 Blatná

ředitel: Mgr. Hana Baušová

IČO: 00668109

číslo účtu: 115-3420270297/0100

Podrobný kontakt...

 

Domov pro seniory je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Ochrana oznamovatelů

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zavádí organizace jako povinný subjekt způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Domov pro seniory (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8 zákona o ochraně oznamovatelů, povinen zavést vnitřní oznamovací systém pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, případně porušuje tento zákon, nebo porušuje jiný právní předpis Evropské Unie.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Povinný subjekt vydal vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt určil příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11.

 

Příslušnou osobou je:

Dana Vohryzková

Telefon: 728 881 358

E-mail: oznamovatel@blatensko.eu

Adresa: Spálená 727, 388 01 Blatná

 

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě,
  • písemně, prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou na adresu příslušné osoby, podání je nutné označit: „OZNÁMENÍ – pouze k rukám příslušné osoby“,
  • elektronicky, zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
  • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, způsobem uvedeným na webových stránkách www.justice.cz.

 

Příjem a zpracováním všech informací v oznámení je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči svému povinnému subjektu. O způsobu vyřízení vyrozumí příslušná osoba ve stanovených lhůtách oznamovatele.

Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, se evidují po dobu 5 let.