Obsah

Poslání domova pro seniory v Blatné

Poskytujeme kvalitní pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují velkou míru podpory a pomoci při zvládání běžných denních činností. Umožňujeme klientům důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném, bezpečném a motivujícím prostředí. Náš klient je ve středu veškerého dění, podporujeme jeho schopnosti, individuální potřeby, přání a rozvíjíme mezigenerační vztahy.

Veřejný závazek

Domov pro seniory zřizuje Město Blatná jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytové a terénní sociální služby.

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, § 40 ZSS pečovatelskou službu a dle ustanovení § 49 ZSS domov pro seniory, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a průběžně zvyšuje kvalitu poskytované služby. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou, s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 

Sociální služba domov pro seniory je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. Kapacita služby je 89 lůžek.

 


Okruh osob, pro které jsou služby domova určeny

 • Seniorům starším 60 let, převážně z Blatné a obcí ORP, potažmo Jihočeského kraje
 • Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci blízkých nebo za pomoci dostupných terénních sociálních služeb
 • Seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu celodenní ošetřovatelskou péči
 • Seniorům částečně nebo zcela imobilním

Služby domova nejsou určeny:

 • Soběstačným seniorům
 • Seniorům, dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb.

Cíle služby:

 • klient, který má zajištěn důstojný život v bezpečném a harmonickém prostředí

   

 • klient, který si s podporou udržuje stávající schopnosti a dovednosti bez prohlubování závislosti na poskytované službě

   

 • klient, který udržuje, případně rozvíjí kontakty s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností a rozvíjí mezigenerační vztahy

Zásady služby:

 • Zajištění důstojnosti

  Respektujeme právo volby každého klienta, nenarušující soukromí, vnímáme klienta jako sobě rovného, podporujeme jeho vlastní vůli a rozhodnutí. Ke všem klientům přistupujeme nestraně, bez předsudků, s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.

   

 • Podpora soběstačnosti

  Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost klientů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách.

   

 • Individuální přístup

  Podporu a pomoc poskytujeme na základě osobních možností a schopností klienta.    

  Prostředkem k naplňování těchto potřeb je Individuální plán péče a podpory, který se  

   pravidelně aktualizuje a vyhodnocuje.

   

 • Týmová spolupráce

          Pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu    

          poskytované služby. Zajišťujeme činnost sociální služby ve spolupráci s klientem, 

          případně jeho rodinou, blízkými, odborníky a dalšími institucemi.

 


 


 


 

Domov pro seniory je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zřizovatel: Město Blatná, ředitel: Mgr. Hana Baušová, IČO: 00668109

DOMOV PRO SENIORY, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná

Podporovatel a donátor: Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje,  České Budějovice