Obsah

Domov pro seniory Blatná

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory v Blatné je poskytovat pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností.

Naše služby se snažíme poskytovat tak, aby mohly být rozvíjeny sociální kontakty s rodinou, přáteli i veřejností, aby poskytování služby přispívalo k aktivizaci uživatelů a nedocházelo k prohlubování závislosti na poskytované službě. Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí seniorů, snaží se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva uživatelů služby.

Služby domova

 • základní sociální poradenství
 • ubytování  
 • stravování
 • zdravotně ošetřovatelské a základní rehabilitační služby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • fakultativní (nenárokové) služby

Okruh osob, pro které jsou služby domova určeny

Domov pro seniory je určen  zejména osobám  starším 60 let se sníženou soběstačností, které pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí. Osobám mladším mohou být služby poskytnuty po zvážení a posouzení jejich individuálních potřeb a sociální situace. Služby poskytujeme celoročně 24 hodin denně.

Sociální služby domova jsou určeny
 • seniorům, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných denních činností
 • seniorům částečně nebo zcela imobilním
 • seniorům s chronickým onemocněním
Služby domova nejsou určeny
 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách
 • seniorům s mentálním postižením
 • seniorům s poruchami osobnosti a těžkým duševním onemocněním

 

Dle § 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., může být zájemce o poskytování pobytové služby odmítnut z těchto důvodů

 • zdravotní stav seniora vyžaduje léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • senior trpí akutní infekční chorobou
 • chování seniora by z důvodu duševního onemocnění narušovalo závažným způsobem kolektivní soužití v domově
 • využití „ochranné lhůty“ pro poskytovatele 6 měsíců, v níž může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu s bývalým uživatelem, kterému byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy, případně ve smlouvě uvedených vnitřních pravidlech domova 

 

Mapa pracoviště:

Mapa