Obsah

Domov pro seniory Blatná

Domov pro seniory zřizuje Město Blatná jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytové a terénní sociální služby.

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, § 40 ZSS pečovatelskou službu a dle ustanovení § 49 ZSS domov pro seniory, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a průběžně zvyšuje kvalitu poskytované služby. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou, s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 

Sociální služba domov pro seniory je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. Kapacita služby je 89 lůžek.

Poslání domova pro seniory

Poskytujeme kvalitní pobytové sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují velkou míru podpory a pomoci při zvládání běžných denních činností. Umožňujeme klientům důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném, bezpečném a motivujícím prostředí. Náš klient je ve středu veškerého dění, podporujeme jeho schopnosti, individuální potřeby, přání a rozvíjíme mezigenerační vztahy.

 

Služby domova

 • základní sociální poradenství
 • ubytování  
 • stravování
 • zdravotně ošetřovatelské a základní rehabilitační služby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • fakultativní (nenárokové) služby

Okruh osob, pro které jsou služby domova určeny

 • Seniorům starším 60 let, převážně z Blatné a obcí ORP, potažmo Jihočeského kraje
 • Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci blízkých nebo za pomoci dostupných terénních sociálních služeb
 • Seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu celodenní ošetřovatelskou péči
 • Seniorům částečně nebo zcela imobilním
Služby domova nejsou určeny
 • soběstačným seniorům
 • seniorům dle § 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., může být zájemce o poskytování pobytové služby odmítnut z těchto důvodů
 • zdravotní stav seniora vyžaduje léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • senior trpí akutní infekční chorobou
 • chování seniora by z důvodu duševního onemocnění narušovalo závažným způsobem kolektivní soužití v domově
 • využití „ochranné lhůty“ pro poskytovatele 6 měsíců, v níž může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu s bývalým uživatelem, kterému byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy, případně ve smlouvě uvedených vnitřních pravidlech domova 

 

Mapa pracoviště:

Mapa